Col·legi de l’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i de l’Enginyeria Civil de Catalunya

La professió

La professió d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques és universitària, titulada (formació superior) i està regulada per la Llei 12/86 d'1 d'abril (BOE 02/04/1986), i la Llei 33/92 de 9 de desembre (BOE 10/12/1992).

L'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques és un professional amb un camp de treball ampli i divers en el marc de l'enginyeria civil i l'obra pública. La seva activitat està orientada cap al projecte, l'execució i el manteniment de tot tipus d'obres civils i també cap a la planificació urbanística i l'ordenació del territori. Té competències plenes dintre de les seves respectives especialitats: Construccions Civils, Hidrologia i Transports i Serveis Urbans.

La seva plenitud de competències, segons la Llei 12/1986 modificada per la Llei 33/1992, els equipara al concepte genèric que a Europa es té de l'Enginyer Civil especialitzat.

La titulació acadèmica faculta l'exercici de la professió, que s'integra en el teixit social a través del món empresarial, de l'administració pública estatal, autonòmica i local; de la docència i de la professió liberal.

L'exercici professional es desenvolupa principalment en els següents camps:

Estructures, Enginyeria del terreny, Hidràulica i Hidrologia, Tràfic, Mobilitat y Transports, Carreteres y Ferrocarrils, Urbanisme i Ordenació del territori, Serveis Urbans, Enginyeria Marítima i Ports, Enginyeria Mediambiental, Seguretat i Salut, Control de qualitat, Investigació i docència.

Des del Col·legi es garanteix la titularitat professional dels seus col·legiats i es treballa per la defensa de la professió i de la societat en general.

D’acord amb la legislació vigent, seguidament enumerem, de forma no exhaustiva, els tipus de treball que confereixen les atribucions professionals dels Enginyers Tècnics d’Obres Públiques.

 • Redacció i signatura de:
  • Memòries valorades.
  • Estudis informatius i previs.
  • Avantprojectes.
  • Projectes.
 • Direcció, planificació, coordinació, gerència, producció i inspecció d’obres, instal·lacions i activitats.
 • Realització de:
  • Amidaments, càlculs, valoracions i taxacions.
  • Peritatges, arbitratges, informes, dictàmens i certificacions.
  • Treballs topogràfics.
  • Expropiacions i delimitacions.
  • Control de qualitat.
  • Altres treballs anàlegs.
 • Exercici de la docència en els seus diversos graus en els casos i circumstàncies previstos en la normativa adient i, en particular, conforme amb allò que disposa la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost (RCL 1983\1856), de Reforma Universitària.
 • Direcció, planificació i gestió de:
  • L’explotació, el manteniment i la conservació d’obres, indústries, instal·lacions i serveis.
  • Recursos hidràulics.

Camps d'actuació

Escoles Universitàries on s'imparteix la titulació d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques o de Grau a l'àmbit de l'Enginyeria Civil
La Corunya (A Coruña)Algesires
Escuela Técnica Superior de I.C.C.P.
Campus Elviña, s/n 15071 A Coruña
Tf.: (981) 167.000 Fax: (981) 167.170
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Avda. Ramón Puyol, s/n   11202 Algeciras (Cádiz)
Tf.: (956) 02 80 00 Fax: (956) 66 23 85
AlacantAragó
Escuela Politécnica Superior
Carretera de Rabassa, s/n 03006 Alicante
Tf.: (96) 590 36 58 Fax: (96) 590 36 44
Escuela Universitaria Politécnica La Almunia de Doña Godina (EUPLA)
C/ Mayor, s/n. 50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)
Telf.: 976 600 813/883 Fax: 976 812 379
Sólo imparte Construcciones Civiles.
ÀvilaBarcelona
Universidad Politécnica
C/ Hornos Caleros, 50  05003 Ávila
Tf.: (920) 35 35 00 Fax: (920) 35 35 01
Sólo imparte Hidrología
E.T.S.E.C.C.P.B.
Gran Capitán s/n  08034 Barcelona
Tf.: (93) 401 77 42/70 81 Fax: (93) 401 65 04
BarakaldoBurgos
Escuela Universitaria Técnica Minera y de Obras Públicas
C/ Colina de Beurko, s/n  48902 Barakaldo (Vizcaya)
Tf.: (94) 601.49.34. Fax: 94 601 78 00
Escuela Politécnica Superior
C/ Villadiego, s/n  09001 Burgos
Tf.: (947) 25 89 00 Fax: (947) 25 89 10
CàceresCantabria
Escuela Universitaria Politécnica
Edificio de Rectorado
Plaza de Caldereros, s/n  10071 Cáceres
Tf.: (927) 257 000 Fax: (927) 25 70 02
E.T.S. de Caminos
Avda. Los Castros s/n  39005 Santander
Tf: (942) 20 17 11 Fax: (942) 20 17 03
CartagenaCòrdoba
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil
Paseo Alfonso XIII, 48  30203 - Cartagena (Murcia)
Tf.: (968) 32 54 27/25 Fax: (968) 32 54 25
E.U.P. de Bélmez
C/ Covadonga, s/n  14240 Bélmez
Tf.: (957) 58 00 25 Fax: (957) 58 06 44
Les Palmes de Gran CanàriaLugo
Escuela Universitaria Politécnica
Camino Univ. de Tafira 35017 Las Palmas de Gran Canaria
Tf.: (928) 45 19 00 Fax: (928) 45 18 57
Escuela Politécnica Superior,
Universidad de Santiago de Compostela

Campus Lugo
C/Bernardino Pardo Ouro, s/n 24002 Lugo
Tf.: (982) 223 325 Fax: (982) 241 835
MadridMadrid
Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Obras Públicas (UPM)

Alfonso XII, 3 y 5  28014 Madrid
Tf.: (91) 336 77 30/43/40 Fax: (91) 336 79 58
Universidad Europea de Madrid
Se imparte la especialidad de Construcciones Civiles
C/ Tajo, s/n  28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tf.: (91) 211 52 07 Fax: (91) 211 52 99
MúrciaSan Sebastián
Universidad Católica San Antonio
Avda. de los Jerónimos s/n  30107 Guadalupe (Murcia)
Tf.: 968 27 88 00
Universidad privada
Escuela Univ. Politécnica
Av. Felipe V, 1  20011 Donostia - San Sebastián
Tf.: 943 45 50 22 Fax: 943 47 10 97
TenerifeValència
Universidad de La Laguna
C/ Molinos de Agua, s/n.  38207 Laguna (Tenerife)
Tf.: (922) 31 90 00/01
E.T.S.I.C.C.P.
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia
Tf.: (96) 387 70 00 Fax: (96) 387 90 09
Zamora
Escuela Politécnica Superior de Zamora
Campus Viriato
Avda. Cardenal Cisneros, 34  49022 Zamora
Tf.: (980) 54 50 00 Fax: (980) 54 50 01/02

Amb la incorporació dels nous graus d’Enginyeria Civil al col·lectiu del CETOP, hem cregut oportú redissenyar la imatge del col·legi per a donar cabuda a aquestes titulacions i per qüestió de gènere.

El primer pas ha estat la realització del vídeo corporatiu que trobareu a continuació, a on amb una imatge moderna de la nostra professió, fugint dels estereotips clàssics d’obres i maquinària, la tecnologia i sostenibilitat prenen el protagonisme.

L’Enginyeria Civil està per tot arreu i vosaltres formeu part del col·lectiu que fa possible un món millor. Gaudeix-ne!!!

Veure video

Què és el CETOP?

El Col·legi de l’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i de l’Enginyeria Civil de Catalunya (ECCAT), que agrupa a més d’un miler d’enginyers, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins i l’exercici de les seves funcions.
A l’Assemblea General Ordinària de 24 d’octubre de 1987 els membres de la Zona de Catalunya del ECCAT van acordar, per unanimitat, acollir-se a la disposició transitòria segona de la Llei 13/1982 de la Generalitat de Catalunya, de 17 de desembre, de col·legis professionals, i iniciar els tràmits legals per a constituir-se en el CETOP de Catalunya, constitució que fou aprovada per Decret 14/1991, de 22 de gener, de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1409 de 20/02/1991).
El funcionament del Col·legi es regeix per els seus Estatuts (DOC 5386 de 25/05/2009), adequats a la Llei autonòmica 7/2006, de 31 de maig de l’exercici de les professions titulades i dels Col·legis professionals que van ser aprovats per l'Assemblea del Col·legi de 3 de març de 2009 i modifiquen els aprovats anteriorment.

Finalitats fonamentals:

 • L’ordenació de l’exercici professional orientada al seu perfeccionament i progrés al servei de la societat
 • La representació de la professió dins del seu àmbit territorial
 • La defensa dels interessos professionals dels col·legiats
 • La promoció de la professió i del reconeixement del seu prestigi, dignitat i contingut, vetllant per la deontologia professional de l’enginyer en el respecte als drets dels ciutadans

Funcions que exerceix:

 • Donar suport i facilitar als col·legiats l’exercici de la professió
 • Prestar als col·legiats assistència jurídica i assessorament professional
 • Fomentar el treball
 • Assessorar als col·legial en tot el que es·pugui en l’exercici de la professió
 • Visar els treballs professionals dels col·legiats
 • Adoptar mesures per evitar la intrusió professional
 • Organitzar i promoure activitats i serveis de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i altres
 • Participar en l’elaboració dels plans d’estudi i en els organismes consultius de l’Administració en matèria de competència de la professió
 • Establir la normativa deontològica

Assemblea General

És l’òrgan superior d'expressió de la voluntat de tots els col·legiats residents en Catalunya. Per tant, tots ells, així com els òrgans de Govern del Col·legi, estan obligats al compliment dels acords que l’Assemblea adopti.

Està formada per tots els col·legiats i presidida pel degà acompanyat pels altres membres de la Junta de Govern

Junta de Govern

És l'òrgan que administra, dirigeix i orienta la actuació del Col·legi en tot el territori de Catalunya.

Està constituïda pel Degà, els Vicedegans (com a màxim tres), el Secretari, el Tresorer i els quatre delegats provincials.

El 4 de setembre de 2018, van prendre possessió dels càrrecs i es va constituir la nova Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya , que regirà i presidirà aquest col·legi durant els propers quatre anys i que està formada pels següents membres:

Degà: Sr. Xavier Font Mach
Vicedegà 1r: Sr. Ramon Campanera Alcázar
Vicedegà-2n: Sr. Gerard Estanyol Guerrero
Secretària Sra. Teresa Mª Cano Rodríguez
Tresorer: Sr. Juan Carlos Forcén Isla
Delegat Barcelona:  Sr. Félix Belmar López
Delegat Girona: Sr. Marc Cucurella Vilà
Delegat Lleida: Sr. Jordi Domingo Masanés
Delegat Tarragona: Sr. Juan Manuel Sánchez Ramírez
Secretària Suplent: Sra. Raiza Botini Guevara
Tresorer Suplent: Sr.  Enrique del Rey Román

Àrees de treball

La Junta de Govern té creades una sèrie de comissions per a desenvolupar les tasques específiques i de suport a la Junta de Govern en els diferents camps de l'activitat col·legial. Per a més informació, vegi apartat "Àrees de Treball".

 

Portal de la Transparència

En compliment de la Llei 19/13, de 9 de desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, totes dues dictades en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest portal (http://cetop.cat/transparencia) té com a finalitat l’ampliació i reforç de la transparència de l’activitat col·legial, garantint el dret d’accés a la informació relativa al Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (CETOP).

Cal tenir en compte que el Col·legi d d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya, en el compliment de les seves obligacions, assumeix tant funcions públiques com funcions d’àmbit privat.

Les anomenades Lleis de Transparència només obliguen a la publicació de dades respecte de les funcions públiques col·legials. Tot i així, el CETOP, compromès amb la transparència de la seva gestió i l’accessibilitat a la informació i documentació rellevant, donarà la màxima informació sobre la seva activitat més enllà de les obligacions legals.

Per tant, en aquest apartat hi trobareu tota la documentació relativa a la informació institucional, econòmica i estadística que el CETOP posa a la vostra disposició i s'obliga a mantenir actualitzada en compliment de la Llei de Transparència.

El Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya (CETOP) és una corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Està domiciliada al carrer Numància 95-99, local 5 de Barcelona.

En aquest apartat trobareu informació detallada de l'entitat, dades de contacte, estructura, finalitats i funcions, i la normativa aplicable.

Segons els Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, l'Assemblea, integrada per totes les persones col·legiades i òrgan suprem d’expressió de la voluntat del Col·legi, té les següents atribucions:

 • Article 16.4. Definir les línies d’actuació tant de caràcter general com econòmica del Col·legi.
 • Article 16.5. Aprovar els pressupostos generals i les seves liquidacions.
 • Article 16.6. Aprovar les quotes ordinàries del Col·legi, les derrames extraordinàries, així com qualsevol altra exacció col·legial.

En aquest portal disposeu de la informació relativa als pressupostos de la Corporacio i la seva Memòria d'activitats dels darrers anys.

 

2017 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable

2016 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable

2015 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable

2014 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable

2013 - Memòria d'Activitats  - Memòria Comptable

2012 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable

2011 - Memòria d'Activitats - Memòria Comptable

Dades actualitzades a 04/11/2015

 

De conformitat amb el que preveu l’article 18 i ss. de la Llei 19/14, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones tenen dret a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques col·legials

La Col·legiació: Avantatges

El Col·legi agrupa més de 1.300 companys que exerceixen la professió a Catalunya, en els diversos àmbits i modalitats.

Col·legia't i forma part d'una organització que estarà sempre al teu costat per defensar els teus interessos i buscar noves oportunitats per als Enginyers Tècnics d'Obres Públiques i graduats en Enginyeria Civil.

 • Tindràs accés a tots els nostres Serveis, com ara el Servei d'OcupacióAssessorament professional, tècnic i laboral, Formació especialitzada per a col·legiats en condicions econòmiques avantatjoses.
 • Tindràs una assegurança bàsica de responsabilitat civil gratuïta pel simple fet d'estar col·legiat i podràs ampliar si ho necessites o contractar un altre tipus d'assegurances en condicions avantatjoses (salut, vida, accidents ...).
 • Et mantindràs al dia de les nombroses novetats del sector (normativa, notícies, esdeveniments, cursos d'interès, llibres recomanats, ofertes de feina o beques, entre d'altres) a través de la recepció de la nostra Newsletter setmanal.
 • El Col·legi t'ofereix el visat i la verificació documental de treballs professionals de forma electrònica i presencial.
 • També t'ofereix la certificació de la teva carrera professional a través de la AQPE, Agency for Qualification of Professional Engineers, o el Certificat de professional de l'Enginyeria PET que avalen tant nacional com internacionalment la teva trajectòria professional.
 • Així mateix, podràs utilitzar les instal·lacions del Col·legi: biblioteca, aula de formació i sala de reunions, i et beneficiaràs d'acords comercials que tenim contractats amb diverses empreses i entitats i que et permetran gaudir d'importants avantatges

Ser membre del Col·legi és la millor inversió que pots fer en la teva carrera professional.

Col·legia't !!!

Es podran col·legiar totes aquelles persones que hagin finalitzat els estudis universitaris de Grau en Enginyeria Civil, Grau en Enginyeria  d’Obres Públiques o Grau en Enginyeria de la Construcció o bé tinguin la titulació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques.

Obligatorietat de la col·legiació

L’exercici en España de la professió d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques requereix estar col·legiat. Aquest requisit és indispensable, en virtut de l’article 3.2 de la “Ley de Colegios Profesionales 2/1974 de 13 de febrero”, modificada per “Ley 74/1978 de 26 de diciembre”, per “Ley 7/1997 de 14 de abril” i per “Real Decreto - Ley 6/2000 de 23 de junio”.

Així, en el seu article 3.2, disposa:

“És requisit indispensable per a l’exercici de les professions col·legiades trobar-se incorporat al Col·legi corresponent.”

I l’article 9.2 de la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya 13/1982 de 17 de desembre, modificat pel Real Decret Legislatiu 1/1986 de 4 d’agost, indica igualment:

Article 9. 2. És un requisit indispensable per a l’exercici de la professió la incorporació al Col·legi en l’àmbit territorial del qual es pretén d’exercir-la.

Així mateix, a l’article 4 dels Estatuts d’aquest Col·legi Professional a nivell nacional, aprovats per Assemblea General de 27 d’abril de 1996, i a l’article 4 dels Estatuts del Col·legi de Catalunya, aprovats per Resolució del Departament de Justícia, de 13 de maig de 2009, exposa:

Col·legiació. És requisit indispensable per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic d’obres públiques estar incorporat al Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya. D’acord amb el que estableix l’article 44.4 de la Llei 7/2006, la incorporació en el col·legi on el professional o la professional té el domicili principal l’habilita per exercir la professió en la totalitat del territori de l’Estat, llevat del supòsit que una llei disposi una altra cosa a causa de l’exigència del deure de residència per a la prestació dels serveis professionals.

Per donar-se d’alta al Col·legi, cal haver finalitzat la carrera d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques o la de Grau, i presentar la següent documentació:

 1. Original o fotocòpia compulsada del títol, del resguard del títol o un certificat de Fi de Carrera.
  • Si és un títol homologat a l’espanyol, presentar original o fotocòpia compulsada del Certificat d’Homologació expedit pel Ministeri d’Educació. Adjuntar també original o fotocòpia compulsada del Pla d’Estudis i el títol original o fotocòpia compulsada del seu país.
  • Si és un Reconeixement de títol europeu,  presentar original o fotocòpia compulsada del Reconeixement expedit pel Ministeri de Foment. Adjuntar també original o fotocòpia compulsada del Pla d’Estudis i el títol original o fotocòpia compulsada del seu país.
 2. Sol·licitud d’alta col·legial
 3. SEPA, amb les dades bancàries (tot i que s’estigui en situació d’aturat)
 4. DNI original
 5. Una fotografia tamany carné.
 6. Fotocòpia de la demanda de l’INEM si s’està en situació d’aturat (DARDO)

Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar al Col·legi presencialment o bé de forma telemàtica, consulteu l'enllaç. En aquest cas, és indispensable que el títol tingui el códi de verificació emés per la Universitat o Ministeri d'Educació.

La quota de col·legiació és de 51€/trimestrals i els aturats estan exempts d'abonar-la però cal que demostrin que es troben en aquesta situació.

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però no exerceixen la professió o bé es troben a l'estranger, el col·legi ha creat les figures del col·legiat no exercent i la del col·legiat que exerceix a l'estranger, amb unes quotes més económiques.

Per donar-se d’alta al Col·legi de forma online, cal haver finalitzat la carrera d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques o la de Grau, i enviar la següent documentació:

 1. Títol amb codi de verificació emés per la Universitat o pel Ministeri d'Educació. Més informació. Si no té aquest codi de verificació, caldrà aportar el títol original o fotocòpia compulsada del títol, del resguard del títol o un certificat de Fi de Carrera presencialment a la Secretaria del Col·legi..
 2. Sol·licitud d'alta col·legial
 3. SEPA amb les dades bancàries (tot i que estigui en situació d’atur)
 4. Fotocòpia del DNI
 5. Una fotografia de tamany carnet (jpg)
 6. Fotocòpia de la demanda de l’INEM si s’està en situació d’aturat (DARDO)

Tota aquesta documentació s’haurà d'enviar en format pdf per correu electrònic a la secretaria del Col·legi. Si no s'envia en un termini de 15 dies, el formulari emplenat serà eliminat.

La quota de col·legiació és de 51€/trimestrals i els aturats estan exempts d'abonar-la però cal que demostrin que es troben en aquesta situació.

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però no exerceixen la professió o bé es troben a l'estranger, el col·legi ha creat les figures del col·legiat no exercent i la del col·legiat que exerceix a l'estranger, amb unes quotes més económiques. Un cop col·legiat, es poden sol·licitar.

Paraules clau:

Si ets col·legiat i vols sol·licitar la baixa col·legial, t'informem del protocol que cal seguir per tramitar-la:

 1. Posem en el teu coneixement, que atès la normativa vigent, és obligatori estar col·legiat en cas d'exercir la professió en qualsevol de les seves modalitats.
 2. Per tramitar la baixa, hauràs d'emplenar i signar la següent documentació:
  • Si les teves quotes estan domiciliades al CETOP, aquest és l'imprès.
  • Si les teves quotes estan domiciliades al CITOP, omple l'imprès i el tramitarem al CITOP. Hauràs d'adjuntar la documentació pertinent.
 3. L'imprès de sol·licitud de baixa ha de ser original, però si les teves circumstàncies (estar fora del país, etc.) t'ho impedeixen, pots enviar-ho signat i escanejat per mail, amb una fotocòpia del DNI.

Si desitges pagar les quotes al CETOP, no cal sol·licitar la baixa al CITOP, només has de fer un canvi de domiciliació de pagament de quotes, omplint el següent imprès i el SEPA amb les dades bancàries.

Les baixes es tramiten per acord de la Junta de Govern del Col·legi.

Has de considerar que la baixa com a col·legiat porta implícit la pèrdua de tots els Serveis Col·legials i l'exclusió de les Pòlisses Col·lectives i convenis que té subscrit el Col·legi amb les diferents Companyies d'Assegurances, Bancs, Universitats, etc.

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però no exerceixen la professió perquè treballen en sectors diferents de l'enginyeria, s'ha aprovat la figura del col·legiat no exercent. Aquests col·legiats abonaran una quota de 10 euros al trimestre.

Amb aquesta quota el col·legiat gaudirà de tots els serveis oferts des del Col·legi: descomptes en formació contínua, borsa d'ocupació, publicacions, assessorament jurídic i professional, etc.

Si algun company es troba en aquesta situació, cal que empleni el Model de sol·licitud "No Exercent" i ho enviï al Col·legi amb la resta de documentacio perquè sigui aprovat per la Junta de Govern (*).

Documentació necessària:

- Vida laboral actualitzada.

- Capçalera de la darrera nòmina.

Model de sol·licitud "NO EXERCENT".

Aprofitem per recordar que els aturats no paguen quota i es poden beneficiar d'aquesta exempció de quotes, sempre que es justifiqui la seva situació d'aturat amb l'enviament trimestral de la targeta de l'INEM (DARDO).

__________

(*) La condició de NO EXERCENT serà aplicable a efectes de quota en el trimestre següent a la seva aprovació per Junta de Govern i tindrà una vigència anual. Cada any caldrà acreditar que es mantenen les mateixes circumstàncies.

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però que exerceixen la professió a l'estranger, s'ha aprovat la figura del col·legiat a l'estranger. Aquest col·legiats abonaran una quota de 20 euros al trimestre. 

Amb aquesta quota el col·legiat gaudirà de tots els serveis oferts des del Col·legi: descomptes en formació contínua, borsa d'ocupació, publicacions, assessorament jurídic i professional, etc.

Si algun company es troba en aquesta situació, cal que empleni el Model de sol·licitud "A l'Estranger" i ho enviï al Col·legi amb la resta de documentació perquè sigui aprovat per la Junta de Govern (*).

Documentació necessària:

- Contracte laboral de l'empresa estrangera, Capçalera de la nòmina o qualsevol document que acrediti que viu a l'estranger (contracte habitatge, subministres, etc.)

- Model de sol·licitud

Aprofitem per recordar que els aturats no paguen quota i es poden beneficiar d'aquesta exempció de quotes, sempre que es justifiqui la seva situació d'aturat amb l'enviament trimestral de la targeta de l'INEM (DARDO).

__________

(*) La condició de "Col·legiat a l'estranger" serà aplicable pel que fa la quota en el trimestre següent a la seva aprovació per Junta de Govern i tindrà una vigència anual. Cada any caldrà acreditar que es mantenen les mateixes circumstàncies.

Paraules clau:

La comunicació col.legi-col.legiat es fa per mitjants electrònics. En conseqüència us sol.licitem que actualitzeu les vostres dades personals i professionals que consten al col.legi a través de l'accés restringit de la web.

Per sol·licitar el canvi de domiciliació de les vostres quotes al Col·legi de Catalunya, empleneu els dos fulls de la documentació que trobareu en aquest enllaç.

Paraules clau:

Si vols un certificat conforme estàs col·legiat i tens les quotes domiciliades al CETOP, només cal que segueixis aquest enllaç a l'Àrea restringida de la web i te'l podràs descarregar de forma gratuïta.

A més, com les quotes col·legials són deduïbles per llei, en aquest altre enllaç de l'Àrea restringida, et podràs descarregar un certificat amb la relació de les quotes que has fet efectives durant el passat exercici fiscal, per poder incloure el seu import a la teva declaració de Renda.

Si necessites altres tipus de certificats, envia'ns un correu electrònic

** Tarifes de certificats i compulses

Per la renovació del carnet de col·legiat només cal que empleneu el formulari de contacte indicant:

 • Nom i cognoms
 • Número de col·legiat
 • Adjuntar una fotografia mida carnet en format JPG i amb una resolució mínima de 100 pixels

La Pre-Col·legiació

Podran ser precol·legiats tots aquells alumnes de Grau en Enginyeria Civil, Enginyeria de la Construcció o Enginyeria d’Obres Públiques.

La precol·legiació és totalment gratuïta.

Són drets dels precol·legiats:

1. Assistència a l'Assemblea del Col·legi, amb veu però sense vot.
2. Assistència als actes festius del Col·legi.
3. Col·laborar amb la Junta directiva del Col·legi en aquelles activitats per a les quals fossin requerits.
4. Participar en igualtat de condicions amb els col·legiats en la concessió de beques, premis, ajudes o serveis que institueixi el Col·legi,
5. Accés a la informació que subministri el Col·legi sobre borsa de treball i matèria educativa.
6. Ús de les instal·lacions del Col·legi amb autorització de la Junta.
7. Rebre gratuïtament les publicacions del Col·legi.
8. Rebre orientació educativa i laboral.

Paraules clau:

Per donar-se d’alta al Col·legi, és necessari:

1. Estar matriculat a la Universitat com alumnes de Grau en Enginyeria Civil, Enginyeria de la Construcció o Enginyeria d’Obres Públiques.

2. Emplenar el full d’alta com a precol·legiat amb lletra clara.

3. Presentar DNI original.

4. Aportar resguard original o fotocòpia compulsada de la matrícula en curs.

5. Una fotografia (tipus carnet).

Per a renovar la condició de precol·legiat, cada any, s’ha de lliurar a Secretaria el resguard de la nova matrícula. Aquesta tramesa es pot fer per fax, e-mail o correu ordinari, només cal indicar el Nom i Cognomsnúmero de precol·legiat i adjuntar una fotocòpia de la matrícula (si s’envia per e-mail es pot escanejar en format JPG o similars).

Si no es renova en el termini establert, el precol·legiat causarà baixa i no podrà gaudir dels seus drets com a precol·legiat.

En cas de finalitzar la carrera, haurà de comunicar-ho al Col·legi per a donar-se de baixa com a precol·legiat i procedir a la col·legiació que estarà exempta del pagament de la quota, durant el primer any a partir de la data del resguard del títol.

Guia de col·legiats

Accedeixi al següent formulari per localitzar als col·legiats

Formulari

Els titulars de les dades contingudes en aquesta guia professional, font accessible al públic, tenen dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre. N’és responsable del fitxer el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Les dades que hi figuren a la guia són les que consten, a l’arxiu del Col·legi, com les dades de l’activitat professional dels col·legiats.

Societats Professionals

L’aparició d’una nova classe de professional col·legiat, que és la pròpia societat professional, es veu aprovada per la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societat Professionals (BOE 65 – 16/03/2007) que, mitjançant la seva constitució, permet la inscripció en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional corresponent.

La inscripció al nostre Col·legi ve regulada pel Reglament del Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (DOGC 5243 de 24/10/2008).

Per sol·licitar la inscripció en el Registre de Societats Professionals del Col·legi, cal emplenar aquesta sol·licitud i annexar la documentació que sigui escaient.

Pot accedir al Registre de Societats Professionals inscrits en el CETOP per a la seva consulta.

Contacte

La seu del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya reuneix els diferents departaments d’atenció al col·legiat i es converteix en el lloc de reunió de la Junta de Govern i de les diferents comissions de treball establertes.

Horari, Ubicació i Formulari de contacte.

Cal indicar al formulari si pertany o no al Col·legi.

 

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals que faciliti en aquest formulari o correu electrònic, seran incorporades en un fitxer creat sota la responsabilitat del COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS D’OBRES PÚBLIQUES DE CATALUNYA amb la finalitat de poder contactar amb vostè i contestar a les seves consultes o peticions. En tot cas vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit enviant un correu electrònic a catalunya@cetop.cat o per correu postal a: Secretaria del CETOP, carrer Numancia, 95, local 5, 08029 Barcelona.

Your Content Goes Here